Privacybeleid

Prodos is een kleinschalige zorgaanbieder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Prodos biedt dagbesteding en arbeidstraining aan. De werkzaamheden zijn productiewerk voor reguliere bedrijven en in individuele gevallen wordt er op andere plaatsen gewerkt. Bijvoorbeeld bij de lokale supermarkt. Door kleinschaligheid willen wij op een verantwoorde wijze, deskundige en professionele zorg en ondersteuning aanbieden.

Prodos staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 64599647.

Prodos is per e-mail te bereiken via info@prodos.care en telefonisch via 026-3798844/06-44324332. Ook is er een website, www.prodos.care, en is Prodos te vinden op social media.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Prodos omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. We geven aan welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welk doel. Tevens geeft Prodos aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond en het doel voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigde belang van Prodos en de goede uitvoering van een zorgovereenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kan Prodos haar diensten niet uitvoeren, namelijk het begeleiden en ondersteunen van de deelnemers.

Bij het aangaan van de zorgovereenkomst dien je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Indien men niet wenst om persoonsgegevens aan Prodos te verstrekken, is Prodos niet in staat om de diensten aan de deelnemer te leveren. Het kan dan zijn dat Prodos niet kan voldoen aan de contractuele (gemeenten), wettelijke (gezondheidsinspectie) en noodzakelijke verplichtingen.
 

Soorten en termijnen van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als men contact opneemt met Prodos om een zorgovereenkomst af te sluiten. Wanneer men alleen maar contact opneemt voor het stellen van een vraag over de diensten die Prodos aanbiedt dan worden deze meteen verwijderd. Behalve als men moet wachten op een antwoord over onze diensten wordt een korte tijd naam en e-mailadres opgeslagen en daarna meteen verwijderd.

Om een inschrijving van een zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren verwerkt Prodos naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, BSN, wettelijke vertegenwoordiger, gegevens huisarts en indicatie gegevens.

Verder wordt de probleemstelling, aard van de beperking, hulpvraag vastgesteld. Daarbij zal informatie worden gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordigers, vorige zorginstellingen en woonvormen. In de zorgovereenkomst ligt vast welke zorg wanneer wordt geleverd.

Waar bewaart Prodos gegevens van de deelnemers?

Prodos maakt een zorgdossier map aan met de volgende rubrieken:

  • Persoonsgegevens NAW/ legitimatiebewijs/ tel.nr. / BSN-nummer/ geboortedatum/
  • Zorgovereenkomst SVB/ Zorgbeschrijving Zorgkantoor
  • Verslaglegging diagnoses en testen
  • Toestemmingsformulieren; privacy verklaring, toestemmingsformulier audiovisuele opnamen, toestemming verwerking persoonsgegevens
  • Begeleidingsplannen en evaluaties
  • Geschiedenis en vorige zorgplan (dit zorgplan is niet ouder dan 3 jaar)
  • Diversen

Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Verder worden de dossiers niet naar buiten Prodos mee genomen.

Prodos maakt ook een digitaal dossier op waar alleen de medewerkers van Prodos toegang tot hebben. Een digitaal dossier heeft dezelfde inhoud als een papieren dossier.

Digitale dossiers worden beschermd met een wachtwoord en zijn alleen toegankelijk voor bevoegden. Prodos maakt gebruik van office365 van Microsoft. Regelmatig wordt er een back-up gemaakt.

Prodos stelt naast de zorgovereenkomst ook een begeleidingsplan op. Dit is een wettelijke verplichting. Via het begeleidingsplan verzamelen wij persoonsgegevens, zoals naam, adres, BSN-nummer, indicatie.

De deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger hebben altijd inzage in hun zorgovereenkomst en zorgdossier en op hun verzoek kan er informatie worden verwijderd of aangepast. Op verzoek kan de cliënt en of zijn wettelijk vertegenwoordiger een afschrift van zijn/haar dossier ontvangen.

Mocht er een klacht zijn over de geleverde zorg dan kunnen de deelnemers of hen vertegenwoordiger terecht bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg biedt ook de dienst van onafhankelijke klachtenfunctionaris aan. Klachten die zijn afgehandeld zullen max 15 jaar worden bewaard.

Prodos bewaart gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de deelnemer (gezondheidsgegevens) maximaal 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die men van de deelnemer heeft gekregen zoals financiële zaken worden geretourneerd na de beëindiging van de zorgovereenkomst.

Prodos bewaart gegevens voor de boekhoudplicht/ financiële verslaglegging. Hiervoor geldt een termijn van 7 jaar.  Wanneer Prodos stopt met zijn diensten dan zullen alle dossiers worden vernietigd. Als Prodos zou worden overgenomen door nieuwe zorgondernemers dan wordt eerst toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordigers of het dossier overgedragen mag worden.

Bij Prodos werken regelmatig stagiaires vanuit opleidingen. Iedere stagiaire heeft een stageovereenkomst vanuit de opleiding en Prodos. Deze wordt in een map bewaard in een afgesloten kast. Na het einde van de stage worden de gegevens binnen 4 weken verwijderd.

Aan een externe instantie worden alleen de gegevens verstrekt indien dit wordt vereist volgens een wettelijk voorschrift (bijv. melding AMK, of huiselijk geweld). Verder als dit wordt vereist voor de betaling van de zorg. Ook als de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger hier voor toestemming geeft. Men tekent dan een toestemmingsformulier.

Maken van foto’s en video

Iedere deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft een toestemmingsformulier ingevuld voor het wel/niet maken van foto’s en video. De foto’s en video’s worden alleen gebruikt voor Prodos eigen Facebook, website en ouders/ verwanten. Men kan op ieder moment de toestemming voor zowel foto als video intrekken. Prodos zal binnen 4 weken de foto’s verwijderen.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing voor Prodos, waaronder de website van Prodos. Op de website zijn links te vinden naar andere websites die niet worden beheerd en of eigendom zijn van Prodos. Als je door het klikken op deze links op een andere website terecht bent gekomen dan geldt de privacyverklaring van die website. Prodos is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. 

 

Geheimhouding

Iedere persoon van Prodos die de beschikking heeft over de deelnemer gegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Klachten

Indien men een klacht heeft met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens, dan kan men deze melden door een mail te sturen naar info@prodos.care . Ook kan men een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Prodos meldt aan Autoriteit Persoonsgegevens als er sprake is van een data lek (= gegevens zijn door een onbevoegde ingezien)

 

Aanpassen privacyverklaring

Prodos behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen ook op de website en in de nieuwsbrief worden gepubliceerd. In de voetnoot van de privacyverklaring is te vinden welke versie van het document het is.